Ahmed bin Hanbel

Bir Ayet: Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının; hiçbir babanın evlâdından fayda göremeyeceği, evlâdın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; o, yoldan çıkarıcı da (şeytan) Allah hakkında sizi ayartmasın. (Lokmân, 31/33)
 Ahmed bin Hanbel

Ahmed Bin Hanbel

Ahmed bin Hanbel (h.164/m.780) Bağdat’ta doğdu. Yaşadığı devir, Abbasiler zamanına isabet etmektedir. Baba tarafından soyu Hz. Peygamber’in dedelerinden Nizâr ile birleşir. Bağdat’ta büyüdü ve temel dini eğitimine burada başladı. Küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. Hadis ilmine yöneldi. Bağdat’ta hukuk ve hadis alanlarında Ebû Yusuf, Vekî‘ b. Cerrâh ve Hüşeym b. Beşîr ve Abdurrezzak b. Hemmam’dan ders aldı. Fıkıh dersini İmam Şafiî’den aldı. İmam Hanbel’in fıkhının dayandığı kaynaklar ve kullandığı metodoloji, fıkhı re’y ve kıyastan çok âsâra (ayet, hadis, sahabe kavli) dayanmaktadır. Ehl-i sünnet inancının yerleşmesine tesir eden, naslara bağlı bir akaid alimidir. Buhârî, Müslim, Ebû Davut, Tirmizî ve Nesaî gibi talebeler yetiştirdi. el-Müsned, el-Mesâil, Kitâbü’s-Sünne, Kitâbü’z-Zühd, Kitâbü’s-Salât (Risâletü’s- Salât) en önemli eserleridir. Bağdat’ta (h.241/m.855) 75 yaşında vefat etti, orada defnedildi.

Ahmed bin Hanbel kimdir?

Kaynak: Diyanet Haber

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın